HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Đoàn Thi Thơ - E.VAPA/G, Ủy viên HĐNT - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Nguyễn Thái Phiên - E.VAPA/G - Thành viên
3. NSNA Nguyễn Vinh Hiển - E.VAPA/G - Thành viên
4. NSNA Bảo Sơn - E.VAPA - Thành viên
5. NSNA Đặng Hồng Long - A.VAPA - Thành viên