HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. Lý Hoàng Long E.VAPA Ủy viên HĐNT - Chủ tịch HĐGK
 
2. Nguyễn Văn Thương E.VAPA/G Ủy viên BCH  - Thành viên
 
3. Nguyễn Thắng A.VAPA Ủy viên HĐNT  - Thành viên
 
4. Huỳnh Phạm Anh Dũng E.VAPA  - Thành viên
 
5. Nguyễn Luy E.VAPA  - Thành viên