HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Trương Hữu Hùng EVAPA/G, UV HĐNT - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Trương Hoàng Thêm, EVAPA/G  - Thành viên

3. NSNA Võ Duy Bằng, EVAPA  - Thành viên

4. NSNA Vũ Anh Tuấn, EVAPA/G  - Thành viên

5. NSNA Trương Vững, EVAPA/G  - Thành viên 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 301 tác giả, 10 tỉnh/thành và 2139 tác phẩm