BAN GIÁM KHẢO

1- NSNA Lý Hoàng Long, EVAPA Chủ tịch HĐNT - Chủ tịch HĐGK

2- NSNA Trương Hoàng Thêm, EVAPA/G  - Thành viên

3- NSNA Ngô Quang Phúc, EVAPA/G  - Thành viên             

4- NSNA Hoàng Quốc Tuấn - EVAPA/G Thành viên

5- NSNA Nguyễn Bá Hảo, AVAPA  - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 338 tác giả, 11 tỉnh/thành và 2236 tác phẩm